Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
20-04-2024, 18:45:49
Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
Nieuws: http://jolybit.nl De nieuwe trading hulp website is in de maak. U kunt hem wel al gebruiken.

  Laat berichten zien
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 6 ... 12
16  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Pieter van der Toorn Gepost op: 12-02-2024, 11:13:21
Pieter Cornelisse van der Toorn, ged. 21 aug. 1763, zeeman, overl. op de Noordzee 26 mei 1817, overl. aangegeven Maassluis 31 mei 1817 (aktenr. 64; ingeschr. 's-Gravenhage 10 juni 1817), tr. 21 maart 1790 Apolonia Maartense Pronk, ged. 3 febr. 1765, visverkoopster, overl. 28 sept. 1855, dochter van Maarten Klare en Martijntje Minekus de Ruijter.
17  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Willem de Graaf en Helena de Graaf - Knoester Gepost op: 19-01-2024, 13:50:30
Zie helaas geen foto's
18  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Leendert Roeleveld Gepost op: 03-12-2023, 11:51:59
Zie net dat ik alle gevraagde gegevens al had.
19  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Leendert Roeleveld Gepost op: 02-12-2023, 16:39:44
welke aflevering van Praaiberichten??
20  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Arie Pronk (geb. ca. 1919) Gepost op: 08-11-2023, 19:18:05
Uit het boek over de familie Pronk:
XI.144. (← X.115.) Arie Pronk, geb. Scheveningen 23 aug. 1917, overl. Liverpool 19 sept. 1975, tr. Liverpool -1944 Beatrice Victorij Holt, geb. Liverpool 24 juli 1919, overl. Runcorn (Cheshire, Eng.) 8 jan. 2004, dochter van William Henry en Primrose Lilu McCullen.

Uit dit huwelijk (o.a.):
  1.   Neeltje Lilian, geb. Den Haag 1 sept. 1946, overl. ald. 26 nov. 1946.
21  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Ment Toet 1879 Gepost op: 02-11-2023, 16:28:06
Zij trouwen Cleveland 21 mei 1910
22  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Job Taal Gepost op: 21-10-2023, 11:20:07
verongelukt 28 febr. 1860 met met zijn zoon, met de pink de jonge Arend
23  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Johannes Conelis Guijt 1887 Gepost op: 07-10-2023, 13:08:32
Jaap,
Ik kom op 19 kinderen. Zit ik ergens fout?
Uit het eerste huwelijk:
  1.   Harmen Guijt, geb. 3 nov. 1908, overl. 27 jan. 1909.
  2.   Pieter Guijt, geb. 8 okt. 1909, overl. 4 febr. 1910.
  3.   Catharina Guijt, tweeling met voorgaande (geb. 8 okt. 1909),
  4.   Pieternella Guijt, geb. 1 aug. 1910, overl. 10 aug. 1910.
  5.   Johanna Guijt, tweeling met voorgaande (geb. 1 aug. 1910), overl. 3 aug. 1910.
  6.   Johannes Harmen Guijt, geb. 22 nov. 1911, overl. 17 jan. 1912.
  7.   Johannes Cornelis Guijt, geb. 18 febr. 1913,
  8.   Pieter Guijt, geb. 3 juni 1914,
  9.   Jacoba Turfboer, geb. 30 nov. 1916, overl. 17 aug. 1917.
 10.   Arie Guijt, geb. 12 dec. 1917, overl. 28 dec. 1918.
 11.   Minnekus Guijt, geb. 28 maart 1919.
 12.   Arie Guijt, geb. 18 juli 1920, overl. 20 sept. 1920.
 13.   Arie Guijt, geb. 21 juli 1921, overl. 12 juli 1922.
 14.   Pieternella Guijt, geb. 28 sept. 1922.
 15.   Arie Guijt, geb. 10 okt. 1923,
 16.   Maarten Guijt, geb. 21 jan. 1925,

Uit het tweede huwelijk:
 17.   Wouter den Heijer, geb. 28 jan. 1926.
 18.   Maartje den Heijer, geb. 4 maart 1927, overl. 3 maart 1928.
 19.   Nicolaas den Heijer, geb. 15 dec. 1930.
24  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Dirk Jacobse Barnhoorn (Barrenhoorn) Gepost op: 05-10-2023, 10:34:46
Reiger,

In de tijd dat je al die gegevens van de site Webtrees Katwijk hebt gekopieerd, had je ook even delpher.nl kunnen zoeken. In nog minder dan een minuut had je het kunnen vinden, maar misschien ben je daar niet mee bekend, dan is dit weer een leuke site om verder te zoeken.

ten einde : aangezien de Gedaagde [Dirk Barrenhoorn] den 2den Junij 1857 als Matroos is aangemonsterd op het, Nederlandsch Schoonerschip genaamd de Handel, Kapitein J. W. Jager, bestemd naar Suriname, en met dat schip is vertrokken; aangezien de Eischeres bij de terugkomst van den Kapitein van die reis, zijnde zes maanden na hunne afreis van hier, van denzelve het berigt ontving dat haar Man op het schip overleden was; aangezien volgens verklaring van den bevoegden Ambtenaar, het Journaal van boven vermelde reis niet bestaat, waardoor, vermits de Kapitein ook overleden is, alle bewijs van overlijden van haar Man ontbreekt; aangezien de Gedaagde bij het verlaten zijner woonplaats geen volmagt tot het waarnemen zijner zaken achtergelaten of orde op het beheer daarvan gesteld heeft; aangezien de Eischeres belang heeft dat bij Vonnis der Regtbank te Leiden worde verklaard, dat er Regtsvermoeden van het Overlijden van den Gedaagde bestaat, en zulks sedert Januarij 1858.

25  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: pieter Mente Verheij Gepost op: 07-09-2023, 09:45:56
Reiger,

De verwijzing naar de Weeskamer is niet juist, het is 758. Als je meer wilt weten dan kun je gratis scans bestellen.
Dat geeft je meer informatie.

Je zou dan kunnen vinden:

   Scheevening Den 14 December 1810
   Wij ondergetekeende, Stuurman met deszelfs Matroozen, voerende de visscherspink de Jonge Hendrik No. 7.53 Verklaren als dat, Pieter verheij, met het doen van Eenig Scheepswerk, in zee zijnde per ongeluk is over boord Gevallen Waarop Wij van Stonden aan de Beste Middelen Naar ons vermoogen in?t werk Gesteld hebben om dezelven te Redden, Maar het ongeluk gehad hebbende dat wij hem niet in 't oog hebben kunnen houden overmits het donker was, heeft Noodwendig tot onzer aller Smerte moeten Verdrinken zijnde Den 6 December smorgens omtrent 6 uuren; (get.)
   Stuurman Aalbert Verheij
   Matroosen Arie Spaans, Hendrik Verheij, Aalbert Toet (merk), Kornelis Taal.

26  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Huig Haasnoot Gepost op: 10-08-2023, 14:35:11
Als het antwoord bekent is, waarom dan nog een keer plaatsen.
Zo zonde van m'n tijd.
27  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Huig Haasnoot Gepost op: 09-08-2023, 16:14:38
Op heden den vierden September 1800 vijf en zeventig, ten verzoeke van Leendert van der Plas Bz., Reeder, Willem Dubbeldam, Reeder en Koopman, Dirlc Verdoes , meester Smid, en Johannes Verloop, Timmerman, allen wonende te Katwijk aan Zee, Regenten van het Weeshuis der Hervormden aldaar, en als zoodanig de Voogdij uitoefenende over den in dat gesticht opgenomen Minderjarige Arie Haasnoot, die een zoon is van Huig Haasnoot, thans afwezig, en van Maartje van Dijk, in leven Echtelieden, gewoond hebbende te Katwijk aan Zee, en laatstgenoemde aldaar overleden den achtsten Maart 1800 vijf en zeventig, en uit krachte van het verlof door de Arrondissements-regtbank te Leiden bij dispostie in dato veertienden Augusius jl., op het daartoe door de Requiranten in hunne qualiteit gedaan verzoek verleend, behoorlijk geregistreerd, en waarbij zij tevens zijn geautoriseerd om ten deze kosteloos te procederen, domicilie kiezende ten kantore van den Heer Pieter Karei Doeff, Procureur bij de Arrondissementsregtbank te Leiden, wonende aldaar op de Breedstraat, Wijk 4 , n?. 271 , die als zoodanig voor de Requiranten wordt gesteld, en alzoo voor hen in deze zaak zal occuperen; Heb ik Johannes Gretve, Deurwaarder bij de Arrondissements-regtbank te Leiden, wonende aldaar aan het Rapenburg, Wijk 1, n?. 221, ten eersten male Gedagvaard: Huig Haasnoot, Schipper, alsmede zijne beide Zoons Huig Haasnoot en Widem Haasnoot, allen laatst gewoond hebbende te Katwijk aan Zee, doch thans afwezig, en mitsdien mijn Exploit doende bij aanplakking aan de voorname Deur der Vergaderplaats van de Arrondissementsregtbank te Leiden, alsmede aan het Huis der gemeente Katwijk, terwijl ik gelijke afschriften van hetzelve voor ieder der Gedaagden heb overgegeven aan den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij dezelve Regtbank, die het oorspronkelijke met gezien heeft geteekend,en voorts nog bij plaatsing in de Nederlandsche Staats-courant, als zijnde het daartoe bij gemeld verlof uitdrukkelijk aangewezen nieuwspapier; Om na verloop van drie maanden na heden , en alzoo op Dingsdag den elfden Januarij eerstkomende, des voormiddags ten elf ure, of alsdan geen regtsdag zijnde, op den eerstvolgende, bij vooraf gestelden Procureur te verschijnen ter Teregtzitting van de Arrondissementsregtbank te Leiden , gehouden wordende in een der vertrekken van het Regtsgebouw aan het Rapenburg aldaar, Wijk 1, n c . 221, ? ten einde : aangezien de eerste Gedaagde van zijne woonplaats Katwijk aan Zee, met zijne beide genoemde Zoons, de tweede en derde Gedaagden, den 20sten Augustus 1869 als Schipper met de Bomschuit, genaamd: de Hoopende Visscher, Reeder W. Dubbeldam, ter haringvisscherij zijn uitgezeild , en die schuit door den Stuurman M. van den Oever, voerende de Bomschuit de Jonge Niesje, het laatst is gezien den zestienden October 1869 op den oostkant van Doggersbank; aangezien na dien tijd van dat vaartuig of bemanning niets meer is vernomen, en het hoogst waarschijnlijk in den storm die van 19 op 20 October 1869 heeft gewoed, totaal is verongelukt; en aangezien er nu meer dan vijf jaren zyn verloopen, zonder dat er eenig bewys van het in leven zijn of overlijden van de Gedaagden is ingekomen., zoodat er mitsdien Regtsvermoeden van Overlijden van ieder hunner bestaat sedert den een en twintigsten October 1800 negen en zestig, en voornlelde minderjarige Arie Haasnoot als Erfgenaam belang heeft dat zulks door de Regtbank voornoemd worde verklaard; Mitsdien aan gemelde R gtbank hetzij in persoon , hetzij door iemand van hunnentwege, van hun aanwezen te doen blijken, den Gedaagden tevens aanzeggende, dat ingeval noch de Gedaagden, noch iemand voor hen op deze Dagvaarding bij vooraf gestelden Procureur mogt opkomen, en alzoo niet behoorlijk van hun aanwezen mogt blijken, door de Eischers q.q. zal worden geconcludeerd, dat hun daarvan zal worden verleend acte en tevens verlof tot het doen van eene tweede dergelijke Dagvaarding. De kosten en debet f 6.95. J. Greeve, Deurwaarder. Gezien bij mij Officier van Justitie te Leiden en afschrift overgenomen op dato als boven. F. Maclaine Pont.

Nederlandsche staatscourant
07-10-1875

28  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Huig Haasnoot Gepost op: 09-08-2023, 16:10:23
VIER ZEERAMPEN te Katwijk en Noordwijk. LANDGENOOTEN!
Behalve de voor eenige dagen vernielde Zeerampen, te Katwijk en Noordwijk, ontvingen wij weder treurige tijdingen uit Katwijk aau Zee , nog nieuwe rampen aanbrengende. De Bomscliuiteu de Hopende Visscher, .shurrman Huig, Haasnoot , van deu reeder W.. Dubbeldam, en de Vrouiv Jacoba, stuurman Cornelis de Jong. toebehoorende aau den.reeder P. Parlevliet, .ziju ook door de jonast e hevige stormen met. mail en muis, 1 ? visschers , vergaau. Een achttal moeders ziju van hare echt genoot en . een twee en twintigtal kinderen van hun vader beroofd. Drie weduwen verkeeren jn zwangereu toestand. Landgenooten ! Binnen ??ne week werd de Vereeniging belast met de verzorging vau 15 treurende weduwen en 42 hulpbehoevende weezen : wij bidden U , helpt ons om deze weduwen eu weezen vau het dagolijkscli brood te kunnen voorzien. Mogt onze bede om buitengewone ondersteuning een geopend ooibij U vinden , om voort te kunnen gaan met de verzorging der nagelaten betrekkingen van arme visschers, die in de golven hun dood hebben gevonden. De behoeftigen , die door de Vereeniging verpleegd' moeten worden, zijn thans geklommen tot het aanzienlijk getal van IS3 weduwen, weezen en bejaarden. Zonder Uwe liefdadige hulp kunnen wij hen niet verzorgen. Mogen milde giften ons toonen, dat wij geen vruchteloos beroep op Uwe Christelijke liefde hebben gedaan, dan zal aan die zeestranden, waar zoo menige weeklagt van rouw en smart wordt vernomen , ook menig dankgebed voor ondervonden hulp opgaan.

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage
07-11-1869
29  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Klazina Taal Gepost op: 02-08-2023, 12:34:42
Jaap (Toorn), ik heb de volkstellingen van 1830, 1840, 1850 en de bevolkingsregisters 1845-1848 en 1850-1861 allemaal overgetikt en aangevuld met de juiste geboorte- huwelijksdatums.
Het is voor mij dan ook heel eenvoudig zoeken.
30  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Klazina Taal Gepost op: 01-08-2023, 16:56:16
Cornelia Taal, geb./ged. 14/21 jan. 1810, get. Jobje Taal, overl. 16 maart 1891, tr. 16 jan. 1833 Willem de Niet, geb. en ged. 2 febr. 1806, visser, overl. 5 jan. 1894, zoon van Willem Jans en Klaartje Everts Spaans, weduwnaar van Maria den Dulk.

   Haar dochter:
Willempje Taal, geb. 10 febr. 1831, overl. 1 aug. 1861, dochter van Keetje Taal, tr. 9 jan. 1856 (27) Cornelis den Heijer, geb. 19 nov. 1829, visser, overl. 30 okt. 1902, zoon van Leenderd en Neeltje Taal.
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 6 ... 12


Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!