$db_last_error = 1679355909; ?> Print pagina - Laurentius van der Lubbe

Vraag en antwoord & Wie wat waar

Vraag en antwoord => Stamboom en Genealogie => Topic gestart door: JanM op 23-06-2017, 18:23:11Titel: Laurentius van der Lubbe
Bericht door: JanM op 23-06-2017, 18:23:11
In 1857 richten Laurentius van de Lubbe en Marcus Matthias Teeuwisse samen een Vennootschap op, met als doel een Vishandel te beginnen in Scheveningen. Zie hieronder de acte. ???
Wie was Laurentius?

Bij Acte op den 22sten Junij 1857 ter overstaan van den Notaris CJ Schiefbaan en getuigen te ‘s-Gravenhage verleden, is tusschen de Heeren Laurentius van der Lubbe, Koopman, en Marcus Matthias Teeuwisse, Winkelier, beiden wonende te Scheveningen, aangegaan eene Vennootschap tot het voor gezamelijke rekening te Scheveningen, onder de Firma «van der Lubbe en Teeuwisse» uitoefenen van den Vischhandel, daaronder bepaaldelijk begrepen Vischdroogerij en Rookerij, voor den tijd van 10 jaren, ingegaan zijnde den 1sten Mei dezes jaars, en mitsdien zullende eindigen den 1sten Mei 1867;  mitsgaders onder bepaling, dat beiden de teekening der Firma zullen hebben, doch dat geen inslag van goederen boven de f 500 ter zelfder tijd gedaan of tot betaling van dien de Firma verbonden zal mogen worden, en ook geenerhande opening van gelden, verkoop of aankoop ten behoeve der Vennootschap zal mogen plaats hebben. Dan onder hun beider handteekening.

Groet
Jan M Keus
Noorwegen